Category: IRISH LANGUAGE

Sort

Showing 101-120 of 455

So, Sud agus Sud Eile.

By: LEAC LOGHA

Price: €10.00

Publisher: Oifig an tSolathair: 1959

Seller ID: NAUGHTON801700

Binding: hardback


Maidhb sa Danmhairg.

By: LININ, P.D.

Price: €15.00

Publisher: Sairseal agus Dill: 1968

Seller ID: NAUGHTON804797

Binding: hardback


Focail Spailpin.

By: LISTON, MICHEAL

Price: €10.00

Publisher: 1974

Seller ID: NAUGHTON523601

Binding: pamphlet


Free Composition in Irish.

By: LYNCH, DENIS M.

Price: €10.00

Publisher: Gill and Son: 1914

Seller ID: NAUGHTON041742

Binding: paperback


Richeol agus Romansaiocht. Saol agus Saothar cuig Mhorchumadoir.

By: Mac AN BHUA, GEAROID

Price: €20.00

Publisher: Foilseachain Naisiunta Teo.: 1963

Seller ID: NAUGHTON495071

Binding: hardback


Earrach Ostarach.

By: MAC AODHA BHUI, FIONNTAN

Price: €10.00

Publisher: 1974

Seller ID: NAUGHTON801771

Binding: paperback


Fiacha Mac Aodha Ua Broin.

By: MAC AODHA, PADRAIG ('AN SEABHAC')

Price: €45.00

Publisher: Seamus O Dubhthaigh: 1908

Seller ID: NAUGHTON810381

Binding: paperback


Eriu. Founded as The Journal of the School of Irish Learning Devoted to Irish Philology and Literature. Vol. XLVI

By: MAC CANA, PROINSIAS, ROLF BAUMGARTEN and LIAM BREATNACH (EDITORS)

Price: €15.00

Publisher: Royal Irish Academy: 1995

Seller ID: NAUGHTON805669

Binding: paperback


Stair na h-Eireann le h-aghaidh Na Soisear. Cuid II o Theicheadh na n-larlai go dti an la indiu.

By: MAC CARTHAIGH, SEAMUS

Price: €10.00

Publisher: Macmillan: 1936

Seller ID: NAUGHTON801770

Binding: hardback


Caint an Chlair. Imleabhar II.

By: Mac CLUIN, SEOIRSE (AN t-ATH.)

Price: €60.00

Publisher: Oifig an tSolathair: 1940

Seller ID: NAUGHTON512841

Binding: hardback


Ca nDeanfad mo Nead?

By: MAC CNAIMHIN, SEAMAS

Price: €20.00

Publisher: Clolucht an Talboidigh Tta.:

Seller ID: NAUGHTON810373

Binding: hardback with dustwrapper


Tir Tairngre.

By: MAC CON MIDHE, PADRAIG

Price: €5.00

Publisher: 1975

Seller ID: NAUGHTON519911

Binding: paperback


Irisleabhar Mha Nuad 1969.

By: MAC DAIBHEID, LIAM (EDITOR)

Price: €10.00

Publisher: 1969

Seller ID: NAUGHTON804375

Binding: paperback


Stair na hEireann (o Chath Chionntsaile anall go dti Foillsiu na Bun-Reachta, 1937) o 1600 A.D. go dti 1938.

By: MAC DHUBHAIN, AODH

Price: €20.00

Publisher: Browne and Nolan:

Seller ID: NAUGHTON810758

Binding: hardback


Gearrcaigh na hOiche.

By: MAC FHEORAIS, SEAN

Price: €25.00

Publisher: Foilseachain na Scol: 1954

Seller ID: NAUGHTON196811

Binding: hardback with dustwrapper


Oilibhear Dubh. Cluiche Aon Ghniomh. Cluichi Gearra XXIII.

By: MAC GAIBHNEAIN, SEAN (JOHN GUINAN)

Price: €10.00

Publisher: 1935

Seller ID: NAUGHTON507521

Binding: paperback


Ceachta as Leabhar na Cruinne.

By: Mac GIOLLA CHEARA, P.

Price: €20.00

Publisher: Oifig an tSolathair: 1944

Seller ID: NAUGHTON243021

Binding: hardback


Peig. Ceisteanna Freagai agus Gluais. Gnath Leibheal.

By: MAC GIOLLA DE, P.

Price: €6.00

Seller ID: NAUGHTON800501

Binding: paperback


Tomas Ruiseil.

By: Mac GIOLLA EASPAIG, SEAMUS N.

Price: €25.00

Publisher: Clo Morainn: 1957

Seller ID: NAUGHTON495081

Binding: hardback with dustwrapper


Bun-Ghraimear na Gaedhilge.

By: Mac GIOLLA PHADRAIG, BRIAN

Price: €20.00

Publisher: Browne and Nolan:

Seller ID: NAUGHTON498131

Binding: paperback